XXVII-чакырылышынын 19-сессиясы ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.12.2018-ж. №77

XXVII-чакырылышынын 19-сессиясы

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

14.12.2018-ж. №77                                                                       Теплоключенка айылы

 

Айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча

комиссия тууралуу жобону бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүүөз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы №01-18/06 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типтүү жобонун жана айылдык кеңештин Депутаттык этика, мыйзамдуулук, мандат, дин маселелери, коомдук уюмдар, жергиликтүү коомдоштуктар боюнча туруктуу комиссиянын протоколунун негизинде айылдык аймагынын айылдык кеңеши токтом кылат:

 1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типтүү жобонунун негизинде иштелип чыккан Айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча

комиссия тууралуу жобо №1 тиркемеге ылайык бекитилсин, тиркелет.

 1. Айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиянын курамы №2 тиркемеге ылайык бекитилсин, тиркелет.
 2. Токтом айыл өкмөтүнүн сайтына жайгаштырылсын, Мамлекеттик каттоо Реестр журналына катталып, юстиция органы Мамлекеттик реестрге киргизүү үчүн жиберилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышы айыл өкмөтүнүн башчысы Т.Ш. Кобонбаевге милдеттендирилсин, көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин Депутаттык этика, мыйзамдуулук, мандат, дин маселелери, коомдук уюмдар, жергиликтүү коомдоштуктар боюнча туруктуу комиссияга (Бакешов Э.Н.) жүктөлсүн.

 

 

 

 

Төрага                                                                                   Э.А.Темиров

Токтом 77 с приложением


Теплоключенка айылдык кеңештин

2018-жылдын 14.12. №77 токтомуна

№1 тиркемеси

 

Айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча

комиссиясы тууралуу жобо

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Ушулжобо Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинде (мындан ары – Кодекс) каралган айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын (мындан ары – Комиссия) түзүүнүн жана анын ишинин тартибин аныктайт.

 

 1. Комиссия жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлөт жана туруктуу. иштөөчү коллегиалдуу орган болуп эсептелет.

 

 1. Комиссия жөнүндө жобо, анын сандык жана персоналдык курамы жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет.
 2. Комиссия өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексин, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул жобону жетекчиликке алат.
 3. Комиссия кодексте каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктарга ээ.
 4. Комиссия жергиликтүү кеңештин алдында отчет берет. Комиссия жыл сайын, 15-январдан кеч эмес өткөн календарлык жылда аткарган өз иштери тууралуу отчет даярдап, жергиликтүү кеңешке киргизет.
 5. Комиссиянын ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоо жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт.
 6. II. Комиссияны түзүүнүн жана анын ишмердүүлүгүн токтотуунун тартиби
 7. Комиссия так санда, 5-11 адамдан, комиссиянын төрагасынын, төрагасынын орун басарынын, катчысынын жана мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.
 8. Жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилүүчүкомиссиянын курамына төмөндөгүлөр киришет:

– жергиликтүү кеңештин депутаттары;

– муниципалдык кызматчылар;

– айыл аймагынын чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын

өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

 1. Комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен, ал эми комиссиянын катчысы айыл өкмөтүнүн муниципалдык кызматчысы болгон комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат.
 2. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн 21 жашка толгон, атайын орто жана (же) жогорку билимдүү Кыргыз Республикасынын жараны комиссиянын мүчөсү боло алат.
 3. Жарандыккоомдунжанажергиликтүүжамааттынокүлдөрүнөн:

– соттунчечимимененаракеткежөндөмсүзжеаракеткежөндөмдүүлүгүчектелгендептабылган;

– соттулугу бар же мыйзамда аныкталган тартипте алынбаган же жабылбаган соттулугу бар;

– акталбаган негиздер боюнча соттук куугунтуктоосу (жазык иши) токтотулган, мурда жазык жоопкерчилигине тартылган;

– медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы комиссиянын мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган

адамдар комиссиянын мүчөсү боло албайт.

 

 1. Комиссиянын иштеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары жергиликтүү кенеш комиссияны түзүү жөнүндо чечим кабыл алган күндөн тартып башталат жана комиссиянын жаны курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.
 2. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле:

– жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлү болуп эсептелген комиссиянын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазуу жүзүндө арыз берген учурда;

– комиссиянын мүчөсү муниципалдык кызматын токтоткондо;

– комиссиянын мүчөсүнө карата соттун айыптоочу өкүмү күчүне киргенде;

– күчүне кирген соттун чечими менен комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген, дайынсыз жок болгон же өлгөн деп табылганда;

– медициналык корутундуга ылайык комиссиянын мүчөсүнүн ден соолугунун абалы ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган учурда;

– комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам комиссиянын мүчөсүнүн намысын жана кадыр-баркын кетирүүчү жосун жасаган учурда;

– комиссиянын мүчөсүөлгөндө;

– комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жерге туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде;

– комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

– жергиликтүү кенештин депутаты катары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда;

– жарандык коом жана жергиликтүү жамаат тарабынан өз өкүлүн кайра чакырып алганда

токтотулат.

 

 1. Комиссиянын жаны мүчөсү комиссиянын мурдагы мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан 15 календарлык күндөн кеч эмес бекитилет.
 2. Комиссиянын ыйгарым укуктары комиссия өз ыйгарым укуктарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарганда жергиликтүү кеңештин чечими менен токтотулушу мүмкүн.
 3. Комиссиянын жаны курамы комиссиянын мурдагы курамынын ыйгарым укуктары токтотулгандан 5 календарлык күндөн кеч эмес түзүлөт.

III. Комиссиянын ишинин тартиби

 1. Комиссиянын ыйгарым укуктары Кодексте аныкталган.
 2. Комиссия бузуулар жөнүндө иштерди отурумдарда карайт. Комиссиянын отурумдары зарылчылыгына жараша (материалдардын түшүшүнө карата) өткөрүлөт. Комиссиянын отурумдарынын мезгилдүүлүгү бузуулар жөнүндө иштерди кароонун мыйзам тарабынан аныкталган мөөнөттөрүн сактоо камсыз кылынгандай болууга тийиш.
 3. Эгерде комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышса, комиссиянын отуруму укуктуу болот.Эгерде комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берсе чечим кабыл алынды деп эсептелет.
 4. Бузуулар жөнүндө ишти комиссия иштин материалдары келип түшкөндөн баштап он күндүк мөөнөттө, Кодексте аныкталган тартипте карайт.
 5. Айыл өкмөтүнүн башчысыөз чечимдери менен бузуулар жөнүндө протокол түзүү боюнча ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт.
 6. Комиссия чечимди аныктама же токтом түрүндө чыгарат.

 

 1. Комиссия бузуу жөнүндө ишти карап чыгып:

а) төмөндөгү токтомдордун бирин чыгарат:

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;

2) туумду кошуп эсептөө жөнүндө (Кодекстин 29-беренеси);

3) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө.

б) ишти кароо комиссиянын компетенциясына кирбей тургандыгы ачыкталган кезде, ишти ведомстволук караштуулугу боюнча откөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат.

 1. Иш боюнча чыгарылган токтомго даттануу тартиби, жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жөнүндө токтомду аткаруунун тартиби Кодексте каралган тартипте жүзөгө ашырылат.
 2. IV. Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

 

 1. Комиссиянын ишмердүүлүгүн комиссиянын төрагасы уюштурат.

 

 1. Бузуу жөнүндө иштерди кароодо комиссиянын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.

 

 1. Комиссиянын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө милдеттүү:

– комиссия тарабынан каралып жаткан бузуу жөнүндө иштердин материалдары менен таанышууга;

– бузуу жөнүндө иштер боюнча иликтөөгө жана далилдерге баа берүүгө катышууга;

– комиссиянын чечимдерин чыгарып жатканда талкуулоого жана добуш берүүгө катышууга;

– журум-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого;

– комиссиянын отурумдарынын протоколуна кол коюуга.

Комиссиянын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө укуктуу:

– бузуу жөнүндө иштерге катышый жаткан адамдарга суроолорду берүүгө;

– бузуу жөнүндө иштер боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер боюнча сунуштарды кийирүүгө;

– Кодексте каралган башка укуктарга.

 1. Комиссиянын төрагасы, комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары, төмөндөгүлөргө милдеттүү:

– комиссиянынишмердүүлүгүнпландаштыруу, уюштуруужанажетектөө;

– комиссиянын отурумдарында төрагалык кылуу;

– комиссиянын отурумунун күн тартибин бекитүү;

– комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго), ошондой эле комиссиянын башка документтерине кол коюу;

– комиссиянын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү.

 

Комиссиянын төрагасы, комиссиянын мүчөсүнүн укуктарынан сырткары, төмөнкүдөй укуктарга ээ:

– өз компетенциясынын чегинде комиссиянын атынан ишеним катсыз аракеттерди жасоого жана мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамилелерде комиссиянын кызыкчылыктарын билдирүүгө;

– комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды берүүгө;

– ушул жобого жана Кодекске ылайык башка укуктарга.

 

 1. Комиссиянын төрагасынын орун басары комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары:

– бузуулар жөнүндө иштерди комиссиянын отурумунда кароого алдын-ала даярдоону уюштурат;

– комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

– комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын ишке ашырат;

– ушул жобого жана Кодекске ылайык башка функцияларды аткарат.

 

 1. Комиссиянын катчысы комиссиянын мүчөсүнүн милдеттерин аткаруудан сырткары:

– бузуулар жөнүндө иштерди комиссиянын кароосуна даярдоону уюштурат;

– өз ишмердүүлүгүн комиссиянын төрагасынын жетекчилигинин астында ишке ашырат;

– комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

– келип түшкөн материалдарды, билдирүүлөрдү жана арыздарды, ошондой эле бузу жагдайы бар экендигин көрсөткөн, массалык маалымат каражаттарында (анын ичинде Интернетте) жарыяланган кабарларды кабыл алат жана каттайт;

– бузуулар жөнүндө протоколдорду, комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорду жана аныктамаларды Кодекстин жана ушул жобонун талаптарына ылайык даярдоону жана тариздөөнү камсыз кылат;

– комиссиянын мүчөлөрүн, бузуулар жөнүндө өндүрүшкө катышып жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат, аларды комиссиянын кароосуна киргизилген иштердин материалдары менен тааныштырат;

– комиссиянын отурумдарынын протоколун жүргүзөт жана тариздейт, аларга кол коет;

– комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) кол коет;

– аныктамалардын жана токтомдордун көчүрмөлөрүн тиешелүү адамдарга белгиленген мөөнөттөрдө тапшырууну же жөнөтүүнү камсыз кылат;

– комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорго жана аныктамаларга даттанууларды кабыл алат, аларды кароону уюштурат;

– комиссия тарабынан чыгарылган аныктамалардын жана токтомдордун аткарылышына козөмөл жүргүзөт;

– комиссиянын иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылат;

– бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт, комиссиянын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

– отчеттуулукту жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт;

– Кодекске жана ушул жобого ылайык башка милдеттерди аткарат.

Комиссиянын катчысы убактылуу жок болгон учурда анын милдеттерин комиссиянын төрагасынын тапшыруусу боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарып турат.

 1. Эгерде комиссиянын мүчөлөрү:

– бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын, жабырлануучунун, анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, коргоочусунун, өкүлүнүн, адвокатынын, ошондой эле күбөсүнүн, эксперттин, адистин, котормочунун туугандары болушса;

– иштин чечилишине тике же кыйыр түрдө кызыкдар болушса

алардын бузуулар жөнүндө иштерди кароого катышууга акысы жок.

 1. V. Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүү
 2. Иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик комиссиянын төрагасы тарабынан ишке ашырылат, ал бул иштин абалы үчүн жоопкерчилик тартат.

 

 1. Эсеп журналдарынын сакталышы, аларга маалыматтардын өз убагында жана анык, так киргизилиши үчүн жоопкерчиликти комиссиянын катчысы тартат.

 

 1. Бузуулар жөнүндө иш өндүрүшүнүн катышуучуларына бардык зарыл документтерди жөнөтүүкомиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.
 2. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча кабарламалар ишти кароонун датасы дайындалгандан кийинки күндөн кеч эмес жиберилиши керек (№3-тиркеме). Жиберилген кабарлама адресатка тапшырылбай калганы билинген учурда, комиссиянын катчысы ошол замат тапшырылбай калуунун себептерин аныктоого, бул тууралуу комиссиянын төрагасына билдирүүгө, анын көрсөтмөсү боюнча кабарламанын өз убагында тапшырылышын камсыз кылуучу чараларды көрүүгө милдеттүү.

Комиссиянын отурумуна келбеген адамдардын кабарламаларынын айырма бөлүгү ишке тигилет.

 1. Бузуу жасалган жерде айып пул өндүргөн учурда айып пулду төлөө банккартасын пайдалануу менен терминал аркылуу жүргүзүлөт, ал эми төлөөнүн мындай формасы мүмкүн болбогондо, комиссиянын катчысы бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга кабыл алынган үлгүдөгү, атайын финансылык отчеттулуктун документи болуп эсептелүүчү жана эки нускада түзүлүүчү айып пул дүмүрчөгүн (квитанциясын) берет. Жоопкерчиликке тартылып жаткан адам салынган айып пулду ыктыярдуу төлөөгө макулдугун билдирип айып пул дүмүрчөгүнүн (квитанциясынын) биринчи нускасына кол коет, экинчи нускасы жаза чарасы колдонулуп жаткан адамга берилет.

 

 1. Комиссиянын катчысы бузуулар жөнүндө иштерди түзүүнү, аларды төмөндөгүдөй хронологиялык тартипте топтоштуруп тигүүнү камсыздайт:

– бузуулар жөнүндө протокол жана ишке байланыштуу башка материалдар;

– отурумдун процессинде ишке кошулган, келип түшкөн иретинде жайгаштырылган бардык документтер;

– белгиленген тартипте кол коюлган комиссиянын отурумунун протоколу;

– ишти кароонун жыйынтыгында отурумда чыгарылган аныктамалар, токтомдор.

Бардык документтер көктөмөгө алардын тексти көрүнүп тургандай болуп көктөлөт.

 1. Комиссия тарабынан каралган бардык иштер эсепке алынууга жатат. Иштин номуру каттоо журналындагы катар номурун жана келип түшкөн жылды камтыйт.
 2. Бузуулар жөнүндө протокол түзүүчү кызмат адамдары бузуулар жөнүндө каралган иштер тууралуу маалыматтарды комиссия менен ай сайын салыштырып турушат.
 3. Комиссия ай сайын комиссия тарабынан салынган айып пулдардын келип түшүшүн казначылыктын райондук бөлүмү менен салыштырып текшерип турат.
 4. Комиссия төмөнкүдөй эсеп журналдарын жүргүзө алат:

– бузуулар жөнүндө иштерди эсепке алуу журналы;

– айып пул салынган адамдарды эсепке алуу журналы;

– бузууну жасоо үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдарга жиберилген кабарламаларды эсепке алуу журналы (№4-тиркеме).

 1. Журналдардын барактары номурланган, көктөлгөн, мөөр менен бекитилген болууга тийиш, эсеп журналындагы бардык жазуулар окуй алгыдай даана, көк же сыя көк түстөгү сыя (паста) менен жазылат.
 2. Журналдарды сактоо мөөнөтү 3 жыл. Бузуулар жөнүндө иштерди сактоо мөөнөтү 5 жыл. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда алар тизим боюнча архивге тапшырылат.
 3. Эсепке алуу журналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана мекеме-уюмдарга, жеке жарандарга же кызмат адамдарына, КыргызРеспубликасынын мыйзамдарында каралган учурлардан сырткары, комиссиянын төрагасынын уруксатысыз берилбейт.

 

Теплоключенка айылдык кеңештин

2018-жылдын 14.12. №77 токтомуна

 №2 тиркемеси

 

Айыл өкмөтүнүн бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча

комиссиянын курамы

 

 1. Алагушева В.У. – айылдык кеңештин депутаты, комиссиянын төрайымы;

2.Жапарова М.Т. – башкы адис-юрист, комиссиянын катчысы;

 1. Сакиев А.Г. – жер маселелер боюнча башкы адис;
 2. 4. Жангабылов А.Ж. – муниципалдык менчик боюнча адис;
 3. Мищенко С.В. – айылдык кеңештин депутаты
 4. Чыныбаев Т.Т. – аксакалдар сотунун төагасы;
 5. Жанузаков Ч.Ж. – жаштар кеңешинин төрагасы;
 6. Турдугожоев И. – квартал башчы
 7. Ак-Суу РИИБ ыйгарым укуктуу өкүлү, тилкелик нускоочусу (макулдашуу боюнча)

Жооптуу катчы                                                                   Джумабаева Б.Р.

Поделиться с друзьями

Leave a Reply