XXVII-чакырылышынын кезексиз сессиясы ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.11.2018-ж. №72

XXVII-чакырылышынын кезексиз сессиясы

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

01.11.2018-ж. №72                                                                                  Теплоключенка айылы

 

“Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишканасынын

Уставын бекитүү жөнүндө

 

Теплоключенка айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңешинин туруктуу комиссиялардын төрагаларынын 2018-жылдын 26-октябрындагы бириккен жыйынынын протоколунун негизинде айылдык аймагынын айылдык кеңеши токтом кылат:

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишканасынын Уставы бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы айыл өкмөтүнүн башчысы Т.Ш. Кобонбаевге милдеттендирилсин, көзөмөлдөө жагы өзүмө калтырылсын.

 

Төрага                                                                                   Э.А.Темиров

 Токтом 72 с приложением


Макулдашылды                                                                                                                   Бекитилди

Теплоключенка айыл аймагынын                                                                   Теплоключенка айыл аймагынын

айылдык кеңешинин төрагасы                                                                            айыл өкмөтүнүн башчысы

______________Э.А.Темиров                                                                           _______________Т.Ш.Кобонбаев

01.11. 2018ж.                                                                                                                    01.11. 2018ж.

 

“Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишканасынын

УСТАВЫ

 

 1. Жалпы жоболор

1.1. “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишканасы Ак-Суу райондук мамлекеттик турак-жай коммуналдык чарбасынын укуктук мураскери болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 2-апрелиндеги №179 токтомуна ылайык жана кабыл алуу өткөрүп берүү актысынын негизинде Теплоключенка айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүлүп,кайрадан Теплоключенка айылдык кеңешинин 2018-жылдын 20-июлундагы №49 токтомунун негизинде “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишканасы болуп түзүлдү.

1.2. Ишкананын кыргыз тилинде фирмалык толук аталышы – “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишканасы, кыскартылган түрү “АКЧ” МИ. Орус тилиндеги толук аталышы – муниципальное предприятие “Ак-Суйское коммунальное хозяйство”, кыскартылган түрү МП “АКХ”

1.3. “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишкана ага бекитилип берилген мүлктү иштетүүгө  гана ээлик кылып, чарбачылык жүргүзүү укугунун негизинде чарбалык эсеп жүргүзүп,  оперативдүү башкарууга өтөт.

1.4. “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишкана Теплоключенка айыл өкмөтүнө түздөн-түз баш йет жана айыл өкмөтү анын “Түзүүчүсү” болуп саналат, тактап айтканда” ишкана айыл өкмөтүнүн менчиги болуп саналат.

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба”

муниципалдык ишкананын укуктук негизи

 

2.1. Ишкана бирдиктүү  мамлекеттик юридикалык жактардын реестрине катталган күндөн тартып юридикалык жак болуп саналат.

2.1. Ишкананын мүлкү айыл өкмөтүнун менчиги болуп саналат жана ишканын мүлкүнө менчиктин башка түрү кошулушу мүмкүн эмес.

2.2. Ишкана өзүнүн атынан мүлктү сатып алууга, иштетүүгө  укуктуу. Бардык  милдеттерин жана жоопкерчиликтерин так аткарат, сотто арыздануучу жана жооп берүүчү болот.

2.3. Ишкана өздүк каражатка, фирмалык аталышка, фирмалык толук аталышын кыргыз жана орус тилинде көргөзүп турган тегерек мөөргө,дарегин, эсептик счетторун көргөзүп турган банктык реквизиттерге ээ. Ошондой эле фирмалык аталыштагы бланктары жана штампы бар. Ал жеке логотипке же бекитилген тартипте катталган товардык белги алууга жана башка өздүк өзгөчөлүккө ээ болгон каражаттарга ээ болууга укуктуу.

2.4. Ишкана өзүнө тиешелүү болгон бардык мүлктөр үчүн милденттенмелерине жараша жоопкерчилик алат. Менчик ээсинин же  “Түзүүчүнүн” мыйзамга тылайык келбеген   же юридикалык жактардын документтеринде көргөзүлбөгөн милденттенмелери үчүн жооп бербейт.

2.5. Менчик ээси же “Түзүүчү” ишкананын Кыргыз Республикасынын Мыйзамына туура келбеген милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик албайт.

2.6. Ишкана насыяларды, ижара акысын төлөбөгөндүгү, салыктык, эсептик  милдеттенмелерди, келишимдерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жоопко тартылат. Калктын ден соолугуна  залака келтирүүчү товарларды алууга жана колдонууга  тыюу салынат. Жерди жана башка жаратылыш ресурстарын  рационалдуу пайдаланбагандыгы, айлана-чөйрөнү булгагандыгы, өндүрүштүк тартипти бузгандыгы, жумушчулардын, жашоочулардын жана керектөөчүлөрдүн ден соолугун коргоо боюнча санитардык-гигиеналык нормаларды жана талаптарды аткарбагандыгы үчүнМыйзамга ылайык жооп берет.

2.7. Ишкана Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына жана ушул Уставга ылайык өзүнүн “Түзүүчүсү” болуп саналган айыл өкмөтүнө муниципалдык мүлктү максаттуу пайдалануу жана сактоо боюнча отчет берүүгө, салык төлөөдөн жана башка милдеттүү төлөмдөрдөрдөн калган кирешелерди айыл өкмөтүнүн бюджетине которот.

2.8 .Ишкананын жайгашкан жери: Ак-Суу району, Теплоключенка айылы, Пионерский көчөсү №25. Почталык дареги: 721800, Ак-Суу району, Теплоключенка айылы, Пионерский көчөсү №25. Эгер ишкана почталык дарегин өзгөртсө бул тууралуу юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү органына билдирүүгө милдеттүү.

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба”

муниципалдык ишкананын максаты жана ишмердүүлүгү

3.1. Ишкана коомчулуктун  керектөөлөрүн канаттандырууга, элге коммуналдык кызмат көрсөтүүгө жана киреше табууга максатталган.

3.2. Ишкананын ишмердүүлүгүнүн негизи: айыл аймактагы жашоочуларды ичүүчү таза суу менен тынымсыз камсыз кылып туруу, канализациялык системаларды тазалап туруу

3.3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык ишкана төмөнкүдөй ишмердүүлүктүн түрү менен алектенет:

– Теплоключенка айыл аймагынын калкын ичүүчү таза суу менен тынымсыз камсыздоо;

– айыл аймактын коомдук жайларын жана көчөлөрүн жарыктандырууну камсыздоо;

– көчөлөрдү, парктарды жашылдандыруу, жаңы көчөттөрдү отургузуу аларга  кам көрүү жана авариялык абалдагы бак-дарактарды кыюу;

– көрктөндүрүү жана жашылдандыруу үчүн күнөсканаларга гүлдөрдү жана көчөттөрдү өстүрүү;

– саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды, канализациялык түтүктөрдү тазалоонун сапатын жакшыртуу;

– суу түтүктөрүн, канализациялык системаны, суу топтомо жайды капиталдык жана учурдагы ремонттон өткөрүү;

– майрамдык иш-чараларга карата көрнөк-жарнактарды такталарга илүү, көчөлөрдү жасалгалоо;

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба”

муниципалдык ишкананын мүлкү, тартиби жана

анын булактарынын калыптануусу

 

4.1. Ишкананын мүлкү чарбачылык жүргүзүүгө гана тиешелүү, үлүшкө бөлүнбөйтжумушчуларга таандык эмес.

4.2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык айыл өкмөтүнөн токтомунун негизинде оперативдүү башкарууга  мүлктү өткөрүп алган күндөн тартып, аны башкаруу чарбалык кылуу укугуна ээ болот.

Мүлктү пайдалануудан түшкөн кирешелер жана ишкана тарабынан келишимдин же башка документтердин негизинде алынган мүлктөр айыл өкмөтүнүн менчиги болуп саналып, ишкананын чарба эсебине түшөт.

4.3. Ишкананын 349.5 миң сом өлчөмүндөгү уставдык фонду бар. Ал каражаттаркалкка кызмат көрсөтүүдөн, кыймылдуу, кыймылсыз  мүлктөрдөн жана эл аралык уюмдардан  түшкөн гранттык каражаттардан  чогулат.

4.4. Ишкананын уставдык фондусунун өлчөмүнүн  көбөйүшү же азайышы ишкана Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түздөн-түз баш ийген “Түзүүчүнүн” чечимине жараша болот.

4.5. Ишкананынуставдык фондусу “Түзүүчү” тарабынан кошумча өткөрүлүп берилген мүлктөрдүн эсебинен же ишкананын кошумча ишмердүүлүгүнөн  көбөйүшү мүмкүн. Уставдык фонддун көлөмүн жогорулатуу боюнча чечимди өткөн жылдын каржылык-эсептик отчетуна жараша “Түзүүчү” кабыл алат.

4.6. Эгерде жылдын аягында  ишкананын уставдык фондусу таза активдерден аз болуп калса анда “Түзүүчү” кийинки жылдын уставдык фондусун таза активдерден аз өлчөмдө көргөзүшү керек.

4.7. Ишкананын мүлкүн түзгөн  булактар:

–  “Түзүүчүнүн” чечими менен ишканага өткөрүлүп берилген мүлктөр;

–  “Түзүүчүнүн” чечими менен ишканага өткөрүлүп берилген башка мүлктөр;

–  ишкананын ишмердүүлүгүнөн жана башка чарбачылыктан түшкөн  кирешелер;

– банктардан, кредиттик уюмдардан алынган карыздар;

– аммортизацияга кеткен чыгымдар;

– максаттуу ишке каралган бюджеттик каражаттар;

4.8. Ишкана пайдаланууга берилген мүлктү өзү башкарууга укуктуу.

4.9. “Түзүүчүнүн” макулдугусуз ишкана өзүнө бекитилип берилген мүлктөрдү сатууга, ижарага берүүгө, алмаштырууга, күрөөгө коюга укугу жок.

4.10. “Түзүүчүнүн” макулдугу менен гана ишкана  мүлктөрдү пайдаланат жана жокко чыгарат.

4.11. Ишкана кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктү Уставдын негизинде максатына жараша колдонот.

4.12. Ишкана өтө баалуу эмес жана тез эле колдонуудан чыгып калуучу  предметтерди керектөөдөн чыгара алат. Ал эми мүлктөрдү (автоунаалар, эмеректер, жабдуулар) “Түзүүчүнүн” макулдугу менен гана керектөөдөн чыгарат.

4.13. Ишкана өз алдынча банктан насыя алууга кепилдик бере албайт, алар менен келишим түзүүгө уруксаат берилбейт.

4.14. Ишкананын таза кирешеси төмөнкүлөргө колдонулат:

– жаны техника алууга;

– курулуш, оңдоо, кайрадан жаңыртуу иштерине;

– ишкананын жарнамалык кызматтарына;

– жумушчулардын дараметтерин жогорулатууга;

– материалдык стимулдар;

4.15. Ишкана “Түзүүчүнүн” макулдугусуз өз алдынча ири иштерге аралашып, келишимдерге кол коюп, бүтүм чыгарбайт. Ошондой эле ишкананын жетекчилиги өз кызыкчылыгы үчүн иш алып барууга, бүтүм чыгарууга тыюу салынат

 

5.“Ак-Суу коммуналдык чарба”

муниципалдык ишкананын ишмердүүлүгүнүн уюштурулушу

5.1. Ишкана төмөндөгүлөргө укуктуу:

– келишимдердин, макулдашуулардын, контрактардын негизинде чарбалык чөйрөдө башка уюмдар менен иш алып барууга, жарандар менен мамиле түзүүгө;

– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына жана Уставга каршы келбеген келишимдердин, милдеттенмелердин негизинде эркин иш алып барууга, чарбалык иш алып баруунун түрүн тандоого;

– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде жыл сайын көрсөтүп жаткан кызматтардын, жумуштардын баасын аныктап, бекитүүгө;

– ишкананын каржылык каражаттарынын эсебинен керектүү нерселерди сатып алууга же  ижарага алууга;

– ишкананын жана социалдык объектилердин материалдык-техникалык базасын чыңдоого;

-Уставдын 3.3.пунктунда көрсөтүлгөн ишмердүүлүктүн түрүнө жараша юридикалык жана жеке жактар менен коммерциялык келишимдерди түзүүгө, бүтүмдөрдү чыгарып, иш алып барууга;

– башка жактан карыз алууда ал каражаттын көлөмүн жана пайдалануу багытын “Түзүүчү” менен макулдашуу керек;

– ишкана өзүнүн иш мерчемин, алдыга  өнүгүү пландарын экономикалык көрсөткүчтөрүнө, аткарган иштерине, көрсөтүлүүчү кызматтарына жана өндүрүп жаткан продукциясына жараша түзөт;

– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына жараша  штаттык ырааттама түзүп, жумушчулардын эсебин алат жана аларга эмгек акы төлөөнүн түрун аныктайт.

– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына  ылайык жумушчуларына кошумча  эмгектик өргүү, социалдык жеңилдиктерди берет жана кыска жумуш күндөрүн аныктайт;

– ишкананын техникалык, социалдык өнүгүүсүнө жана жумушчулардын эмгек маянасын төлөнүүчү каражаттардын өлчөмүн аныктайт;

– эмгектик келишимдердин, жарандык-укуктук келишимдердин негизинде жарандарды жумушка тартууга;

5.2. Ишкана төмөнкүлөргө милдеттүү:

– Насыя алууда, ижара төлөөдө келишимдерди так аткарууга, эсептик салыктык милдеттенмелерди убагында төлөөгө жана калктын ден соолугуна зыян келтирүүчү товарларды сатпоого;

–  жерди жана башка жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдаланууга, айлана-чөйрөнү булгобоого, өндүрүштүк тартипти бузбоого, жумушчулардын, жашоочулардын жана керектөөчүлөрдүн ден соолугун коргоо боюнча санитардык-гигиеналык нормаларды жана талаптарды сактоого милдеттүү. Эгер сакталбаса Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде залака келтиргендиги үчүн чыгымдарды төлөп берет.

– жумушчуларга эмгек акысын өз убагында төлөп берүүгө, төлөмдөр боюнча индексация жасап турууга;

– жумушчулар иштөөгө ыңгайлуу шарт түзуп берүүгө жана аларды социалдык жактан коргоого;

– ишканага пайдаланууга берилген муниципалдык менчиктерди  тобокелчиликтерден сактануу үчүн камсыздандырууга;

– чарбалык-каржылык жана башка иштерди  бухгалтердик, оперативдик эсепке алууга, статистикалык отчет жүргүзүүгө, мүлктөрдү сактоо жана туура пайдалануу боюнча көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү. Жыл сайын өтүп кеткен жылдын бухгалтердик отчетун жасап, “”Түзүүчүгө” өткөзүүгө;

– “Түзүүчүгө” квартал сайын бектилип берилген мүлктөрдүн пайдалануусу тууралуу маалымат берип турууга;

– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына жана айылдык кеңештин токтомдоруна ылайык жарандык коргонуу боюнча мобилизациялык даярдыктарды көрүү иш-чараларына катышууга;

5.3. Өндүрүштүк-чарбалык, каржылык отчеттун баарын ишкананын мүдүрү көзөмөлдөөгө милдеттүү. Ал эми ишкананын мүдүрүнүн ишмердүүлүгүн “Түзүүчү”, айылдык кеңеш жана башка ыйгарым укуктуу өкүлдөр көзөмөлдөйт.

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба”

муниципалдык ишкананы башкаруу

6.1. Ишканананы мүдүр башкарат. Ал айылдык кеңештин макулдугу менен айыл өкмөтүнүн тескемесинин негизинде кызматка алынат жана кызматтан бошотулат. “Түзүүчү” Кыргыз Республикасынын бекитилген мыйзамдарынын чегинде ишкананын мүдүрү менен эмгек келишимин түзөт, өзгөртөт, жана келишимди токтотот.

6.2. Ишкананын мүдүрү ишеним катсыз эле айыл аймактын чегинде жана андан сырткары ишкананын кызыкчылыктарын коргоп, иш алып барат.

6.3. Ишкананын мүдүрү “Түзүүчүнүн” макулдугу менен башкы эсепчисин жумушка алат. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык аны менен эмгек келишимин түзөт, өзгөртөт жана келишимди токтотот.

6.4. Ишкананын мүдүрү ишин бекитилген тартипте алып барат. Ишкананын мүлкүн башкарат, банктык реквизиттерди ачат, өзүнүн компетенциясына жараша келишимдерди түзөт, буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет, жумушчуларды жумушка алып, кызматтан бошотот, алар менен эмгек келишимдерин түзөт, штаттык ырааттаманы түзөт, жумушчуларды сыйлайт жана тартип бузуулар боюнча чара колдонот.

6.5. Ишкананын мүдүрүнүн төмөнкүлөргө укугу жок:

– юридикалык жактын түзүүчүсү боло албайт, мугалимдик, чыгармачылык  жана илимий иштерден сырткары мамлекеттик, муниципалдык акы төлөнүүчү кызматта иштегенге, киреше алып келүүчү бизнес менен алектенүүгө;

– жеке ишкердик менен алектенүүгө, коммерциялык организациялардын коллегиялык мүчөсү болууга жана котөрүлүштөргө чыгууга тыюу салынат;

6.6. Ишкананын мүдүрү өз кызыкчылыгын ишке ашыруу максатында ишкананын атынан  “Түзүүчүнүн” макулдугусуз келишим түзүм, бүтүм чыгарууга укугу жок.

6.7. Ишкананын мүдүрүнүнэмгек маянасы эмгек келишимдин негизинде башка  жумушчулардыкы менен чогу төлөнөт.

6.8. Ишкананын мүдүрү менен жумушчуларынын ортосундагы эмгек мамилелери жамааттык келишим менен жөнгө салынат.

6.9. Туура эмес иш алып баргандын же иштебегендин кесепетинен же мүлктөрдү максатсыз пайдалангандан улам  ишканага келтирилген зыян, чыгымдар үчүн ишкананын мүдүрү жана башкы эсепчиси жооп берет.

6.10. Жылдык иш мерчемин “Түзүүчү” менен макулдашат.

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба”

муниципалдык ишкананын эмгек жамааты

7.1. Ишкананын эмгек жамаатына эмгек келишиминин негизинде иштеп жаткан ишкананын бардык жумушчулары кирет.

7.2. Ишкананын жетекчилигинин эмгек жамааты менен болгон социалдык-эмгектик мамилелери Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жамааттык келишимдин негизинде жөнгө салынат.

7.3. Ишкананын жетекчилиги менен эмгек жамаатынын  талаш тартыштары  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде эмгек коллективинин кароосу менен чечилет.

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба”

муниципалдык ишкананын документтерин сактоо

8.1. Ишкананын иш кагаздары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманын негизинде жүргүзүлөт.

8.2. Ишкана төмөнкү документтерди сактоого милдеттүү:

– ишкананын Уставын жана ага өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун киргендиги жана тиешелүү тартипте катталгандыгы тууралуу документтерди;

– “Түзүүчүнүн” ишкананы түзгөндүгү тууралуу бардык документтерди, ишкананын оперативдүү башкаруусуна өткөн мүлктөрдүн тизмесин, уставдык фондунун акчалай өлчөмүн баалоо тууралуу иш кагаздарды  жана башка анын ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон чечимдерди сактоого;

– ишкананын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган иш кагазын;

– ишкананын карамагында турган мүлктөрдү пайдаланууга болгон укугун тастыктаган иш кагаздарды;

– ишкананын ички иш кагазадары;

– ишкананын ишмердүүлүгүнө тиешелүү болгон  “Түзүүчүнүн” чечимдерин;

– мамлекеттик каржылык көзөмөл жүргүзүү  органдарынын, аудитордук текшерүүлөрдүн корутундуларын;

– Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында, Уставда каралган бардык документтерди, айылдык кеңештин токтомдорун, “Түзүүчүгө” жана ишкананын жетекчилигине тиешелүү болгон чечимдерди, бардык  ички иш кагаздарын;

8.3. Ишкана иш кагаздарын ишкана кайсы жерде жайгашса ошол жерде сактайт.

8.4. Ишкана тарап же башка организация боло турган болсо бардык иш кагаздары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишкананын жайгашкан жериндеги мамлекеттик архивге өткөрүлүп берилет. Ишкана иш кагаздарын архивге өткөрүү, даярдоо боюнча бардык жоопкерчиликти өз моюнуна алат. Иш кагаздарын иреттейт, архивдик талаптарга ылайык номери менен тиркеп, көктөп, жеткирип беришет.

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык ишкананын жабылышы жана

кайрадан уюштурулушу

 

9.1 Эгер ишкана башка юридикалык жактар менен бириксе, же башка бир уюмга кошулса, же ишкана өзүнөн   кандайдыр бир уюмду бөлүп чыгарса анда ишкана  кайрадан түзүлөт. Кайрадан уюштурулушу Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

9.2. Ишкана кайрадан түзүлсө Уставына жана юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине катталган иш кагазына тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилет.  Ишкананын укуктары жана милдеттери Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык кабыл алуу жана өткөрүп берүү актыларынын негизинде анын укуктук мураскоруна өткөрүлүп берилет.

9.3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык ишкана айылдык кеңештин чечимиинин негизинде “Түзүүчүнүн” сунушу менен жабылат. Ошондой эле соттун чечими менен жабылышы мүмкүн.

9.4. Эгер ишкана жабылса анын укуктары жана милдеттери анын укуктук мураскоруна  өткөрүлбөстөн токтотулат.

9.5. Ишкананын ишин токтотуу боюнча чечим чыгарылса тиешелүү мамлекеттик орган  ишанананы жабуу (ишин токтотуу) боюнча комиссия түзөт.  Ишкананын ишин токтотуу боюнча комиссия түзүлгөндөн кийин ишкананы башкаруу укугу комиссияга өтөт. Бул комиссия ликвидациялык баланс түзүп, “Түзүүчүгө” берет.

9.6. Ишкана карыз берген бардык кардарлардын талабын аткаргандан кийинки калган мүлктү “Түзүүчү” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык тескейт. Эгер ишкана насыяларын төлөй албай карыз болуп калса, анда Ишкананын иши токтотуу боюнча комиссия менен “Түзүүчү” ишкананын банкрот болгондугун тастыктоо үчүн сотко арыз менен кайрылат.

9.7. Ишкана жабылып же кайра түзүлсө  иштен кетип жаткан   жумушчулардын укуктары жана кызыкчылыктары Кыргыз Республикасынын бекитилген мыйзамдарына ылайык сакталышына кепилдик берет.

9.8. Ишкана кайра уюштурула турган болсо бардык тиешелүү иш кагаздары (башкаруу, каржылык-чарбалык, жеке курамы ж.б.) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык укуктук мураскоруна өткөрүлүп берилет.

 

 1. “Ак-Суу коммуналдык чарба” муниципалдык шкананын Уставына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

 

10.1. Ишкананын Уставы бирдей юридикалык күчкө ээ болгон үч экземплярдан болот. Бири – ишкананын өзүндө; экинчиси – юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү органында сакталат;.үчүнчүсү – “Түзүүчүдө”. Мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндөн кийин бир экземпляры “Түзүүчүгө” берилет.

10.2. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду “Түзүүчү” киргизет. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип, толукталып турат.

Поделиться с друзьями

Leave a Reply